ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
A+ A A-

Περιγραφή Κεφαλαίου 4

Ερωτηματολόγιο - Κεφάλαιο 4 Ερωτηματολόγιο - Κεφάλαιο 4

Αφορά τις περιπτώσεις η) και θ): Δώδεκα (12) ερωτήσεις

 

η) Διαδικασίες προετοιμασίας του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων για χρήση, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησής του, και για λειτουργία με ελάχιστους κινδύνους για τον χρήστη, άλλα άτομα, ζωικά και φυτικά είδη που δεν αποτελούν στόχο, καθώς και για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον, περιλαμβανομένων των υδάτινων πόρων.

Θέμα η.01. Χαμηλή πίεση ψεκασμού χρησιμοποιείται:
Α. Σε εντομοκτόνα. 
Β. Σε όλα τα φάρμακα για οικονομία ψεκαστικού υγρού.
Γ. Στα ζιζανιοκτόνα. 
Δ. Στα διασυστηματικά μυκητοκτόνα.
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα η.02. Με τη ρύθμιση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (βαθμονόμηση) επιτυγχάνουμε:
Α. ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον
Β. Οικονομία στο φάρμακο
Γ. Οικονομία στο φάρμακο, ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον εαυτό μας και αποτελεσματική εφαρμογή.
Δ. Αποτελεσματική εφαρμογή. 
Σωστό είναι το: Γ.

Θέμα η.03. Δεν υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης διερχόμενων ζώων, εφόσον
Α. Το πλύσιμο του βυτίου γίνεται στο χωράφι. 
Β. Τα χρησιμοποιούμενα γεωργικά φάρμακα δεν είναι δηλητήρια.
Γ. Υπάρχουν διαρροές από το ψεκαστικό μηχάνημα.
Δ.Μετά τον ψεκασμό σταματάει αμέσως η λειτουργία των μπεκ .
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα η.04. Με τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων επιτυγχάνεται:
Α. Μεγάλη μείωση του κόστους καταπολέμησης.  
Β. Διατήρηση του χρώματος της δεξαμενής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Γ. Μεταφορά των σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού σε μεγαλύτερες αποστάσεις.
Δ. Η ελάχιστη δυνατή  ανάδευση του ψεκαστικού υγρού στη δεξαμενή.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα η.05. Η προετοιμασία του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων για την επόμενη χρήση περιλαμβάνει :
Α. Πλύση της δεξαμενής ψεκαστικού υγρού και των λοιπών συστημάτων (αντλία, φίλτρα, σωληνώσεις κ.ο.κ) και ψεκασμός αυτού σε κατάλληλη έκταση μακριά από επιφανειακά νερά.
Β. Υπολογισμός της ταχύτητας του ελκυστήρα για την εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού, σε συνάρτηση με τον όγκο του ψεκαστικού υγρού  και την παροχή των ακροφυσίων (βαθμονόμηση).
Γ. Οπτικός έλεγχος για πιθανά σημεία διαρροών (δεξαμενή, σωληνώσεις, αντλία κλπ), για τυχόν φθορές και  για την ύπαρξη προφυλακτήρων στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.
Δ. Το σύνολο των αναφερομένων στις άλλες απαντήσεις ενεργειών.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα η.06. Η βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων: 
Α. Είναι η απαραίτητη προετοιμασία πριν από κάθε εφαρμογή γεωργικού φαρμάκου, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην καλλιέργεια, στον χρήστη, στο περιβάλλον.
Β. Είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί μια στοχοθετημένη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και για να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Γ. Είναι καθοριστική διαδικασία για να αποφευχθεί η περίσσεια του  ψεκαστικού υγρού κατά το τέλος της εργασίας ψεκασμού.
Δ. Το σύνολο των άλλων απαντήσεων είναι σωστό.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα η.07. Η βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων:
Α. Συνίσταται στον υπολογισμό της ταχύτητας του ελκυστήρα με την οποία πρέπει να γίνει η εφαρμογή του γεωργικού φαρμάκου, γνωρίζοντας την παροχή των ακροφυσίων που έχω επιλέξει και χρησιμοποιώντας την αραίωση του γεωργικού φαρμάκου όπως συστήνεται στην ετικέτα του.
Β. Συνίσταται στον υπολογισμό της παροχής των ακροφυσίων, με βάση την ταχύτητα και τον χρόνο που θέλω να διαθέσω για να ολοκληρώσω τον ψεκασμό καθώς και την αραίωση του γεωργικού φαρμάκου που συστήνει η ετικέτα του. 
Γ. Δεν είναι απαραίτητη να γίνεται σε κάθε ψεκασμό και ιδιαιτέρως εφόσον χρησιμοποιείται ψεκαστικό διάλυμα υψηλής αραίωσης.
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις είναι σωστές.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα η.08. Παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες αερομεταφοράς είναι :
Α. ΠΟ δυνατός άνεμος ή η αυξημένη πίεση ψεκασμού.
Β. Υψηλή ταχύτητα εργασίας ή η χρήση ακατάλληλου μεγέθους ακροφυσίων.
Γ. Μεγαλύτερη από την συνιστώμενη απόστα- ση των ακροφυσίων από την επιφάνεια στόχο ή λάθος προσανατολισμός αυτών.
Δ. Όλοι οι παράγοντες που αναφέρονται στις άλλες απαντήσεις αυξάνουν τις πιθανότητες αερομεταφοράς.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα η.09. Για την ασφάλεια του χρήστη :
Α. Δεν είναι απαραίτητη  η ύπαρξη προφυλακτήρων του δυναμοδότη.
Β. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη προφυλακτήρα στον δυναμοδότη και στον δυναμολήπτη του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων.
Γ. Η ύπαρξη προφυλακτήρα στον δυναμολήπτη είναι αρκετή. 
Δ. Οι  φθορές στα εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης δεν παίζουν ρόλο.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα η.010. Για τη χρήση φορητού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (επινώτιων ψεκαστήρων):
Α. Η βαθμονόμηση είναι απαραίτητη και πρέπει να γίνεται με βάση την προσωπική ταχύτητα βηματισμού και το ρυθμό εφαρμογής του χρήστη και πάντοτε μόνο με τη χρήση καθαρού νερού.
Β.Πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας του χρήστη που αναφέρονται στην ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου, όπως ισχύει και για τους νεφελοψεκαστήρες και ψεκαστήρες μεγάλων καλλιεργειών.
Γ. Δεν απαιτείται βαθμονόμησή του, λόγω μικρού όγκου ψεκαστικού διαλύματος. 
Δ. Η βαθμονόμηση είναι απαραίτητη και πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα ατομικής προστασίας του χρήστη που αναφέρονται στις άλλες απαντήσεις.
Σωστό είναι το: Δ

 

θ) Χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και ειδικές τεχνικές ψεκασμού (π.χ. ψεκαστήρες χαμηλού όγκου και ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς), καθώς και στόχοι του τεχνικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων ψεκαστήρων και τρόποι βελτίωσης της ποιότητας του ψεκασμού. Ειδικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση φορητού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ή επινώτιων ψεκαστήρων, καθώς και τα σχετικά μέτρα διαχείρισης κινδύνων.

Θέμα θ.01. Οι βραχίονες ψεκασμού στα ψεκαστικά μηχανήματα μεγάλης καλλιέργειας
Α. Πρέπει να είναι χαλαροί.
Β. Δεν έχει σημασία σε τι ύψος βρίσκονται από την επιφάνεια-στόχο.
Γ. Απαγορεύεται να έχουν διαφορετική διατομή κατά το μήκος τους.
Δ. Κατασκευάζονται ώστε  να ασφαλίζονται κατά τη μεταφορά και να ρυθμίζονται σε ύψος και κλίση κατά την εφαρμογή, μέσω κατάλληλων διατάξεων.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα θ.02. Για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των ακροφυσίων μπορούμε
Α. Να τα αποφράζουμε φυσώντας με  το στόμα.
Β. Να τα ξεπλένουμε, χρησιμοποιώντας ειδικό βουρτσάκι ή να χρησιμοποιούμε δέσμη πεπιεσμένου αέρα.
Γ. Να τα αποφράζουμε χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο π.χ. καρφί.
Δ. Να μην τα συντηρούμε αν στο ψεκαστικό διάλυμα έχει προηγηθεί καλή ανάδευση.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα θ.03. Το μανόμετρο πρέπει :
Α. Να έχει εύρος 80 bar όταν προορίζεται  για νεφελοψεκαστήρα.
Β. Δεν είναι απαραίτητο να λειτουργεί όταν γνωρίζουμε την πίεση λειτουργίας της αντλίας.
Γ. Να είναι κατάλληλης κλίμακας, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού εφαρμογής και να είναι ευανάγνωστο από τη θέση του χειριστή.
Δ. Να έχει ένδειξη (λαμπάκι) που να υποδεικνύει άμεσα τυχόν διαρροή.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα θ.04. Η βαλβίδα ασφαλείας εφόσον υπάρχει :
Α. Ενεργοποιείται όταν γίνεται υπέρβαση της πίεσης λειτουργίας και εκτονώνεται στη δεξαμενή. 
Β. Ενεργοποιείται όταν γίνεται υπέρβαση της πίεσης λειτουργίας και εκτονώνεται στο περιβάλλον.
Γ. Όταν ενεργοποιηθεί διακόπτει τη λειτουργία του ψεκαστικού μηχανήματος.
Δ. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ψεκάζουμε με ζιζανιοκτόνο.
Σωστό είναι το: Α

Θέμα θ.05. Τα ακροφύσια των ψεκαστήρων μεγάλων καλλιεργειών:
Α. Μπορούν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια του ψεκασμού αν είναι βουλωμένα.
Β. Πρέπει να τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους.
Γ. Επιτρέπεται να στάζουν μέχρι 30 δευτερόλεπτα μετά την παύση λειτουργίας του ψεκαστικού μηχανήματος.
Δ. Πρέπει να ελέγχονται κάθε 10 ημέρες.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα θ.06. Η αντλία ψεκασμού :
Α. Δεν είναι από τα σημαντικά μέρη του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. 
Β. Αν παρουσιάζει δονήσεις σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμόσουμε την ταχύτητα ψεκασμού.
Γ. Οποιαδήποτε διαρροή παρουσιάσει είναι άνευ σημασίας, αν εξασφαλίζεται σταθερή πίεση.
Δ. Πρέπει να εξασφαλίζει σταθερή παροχή ψεκαστικού υγρού, να μην παρουσιάζει δονήσεις και διαρροές στην αναρρόφηση ή στην κατάθλιψη.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα θ.07. Η ανάδευση του ψεκαστικού υγρού :
Α. Δεν είναι απαραίτητη αν το φάρμακο είναι υδατοδιαλυτό.
Β. Επιβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις που το φάρμακο είναι σε μορφή σκόνης.
Γ. Επιβάλλεται πάντα ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια συγκέντρωση φυτοφαρμάκου σε όλο τον όγκο του ψεκαστικού υγρού μέσα στη δεξαμενή.
Δ. Στις μικρές δεξαμενές μπορεί να γίνεται με το χέρι εφόσον φοράμε γάντια.
Σωστό είναι το: Γ

Θέμα θ.08. Για τη δεξαμενή ψεκαστικού υγρού:
Α. Δεν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε επακριβώς τον όγκο της.
Β. Πρέπει να υπάρχει ευκρινής δείκτης περιεχομένου, ορατός από τη θέση του χειριστή.
Γ. Μία  αυξημένη τραχύτητα στην εσωτερική επιφάνεια της δεξαμενής, βοηθάει στην καλή ανάδευση του περιεχομένου.
Δ. Το σύστημα ανάδευσης δεν είναι υποχρεωτικό.
Σωστό είναι το: Β

Θέμα θ.09. Η καταγραφή του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων:
Α. Είναι υποχρεωτική για την καλύτερη οργάνωση της περιοδικής επιθεώρησης που ακολουθεί.
Β. Είναι υποχρεωτική γιατί προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Γ. Εξυπηρετεί τη δημιουργία μητρώου που τηρείται στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες απογραφής αγροτικών μηχανημάτων και αγροτικού εξηλεκτρισμού. 
Δ. Όλες οι άλλες απαντήσεις ισχύουν.
Σωστό είναι το: Δ

Θέμα θ.010. Για τον ψεκασμό ζιζανιοκτόνων εδάφους χρησιμοποιούμε μπέκ:
Α. Τύπου σκούπας.
Β. Τύπου κώνου.
Γ. Ομοιόμορφης κατανομής.
Δ. Συγκεντρωτικά.
Σωστό είναι το: Α.